PADĖKOJAM TAU, VIEŠPATIE, UŽ …

Pašventink, Viešpatie, mūsų šeimos gyvenimą,

 kad galėtume išlikti visuomet tvirti ir ištikimi Tau,

 kuris esi mūsų didžioji Meilė. Amen.

 

Dėkoju Tau, Viešpatie…

 

          Paskutinį metų sekmadienį  mūsų bažnyčioje buvo aukotos Padėkos mišios. Tai jau tapo mūsų parapijos tradicija, kai į paskutines metų mišias ateiname padėkoti Dievui už Jo gerumą ir suteiktas malones. „ Ateiname visas šios dienos mintis, visus žodžius ir darbus aukodami Viešpačiui, prašydami, kad  Tėvas palaimintų  juos ir kad neliktų nieko, kas nebūtų įkvėpta Dievo meilės“, – sveikindamasis su tikinčiaisiais sakė parapijos klebonas Arvydas Liepa. Klebonas taip pat dėkojo savo parapijiečiams už bendrystę ir tarnystę, už pagalbą parapijai ir bažnyčiai.

 

            Tradiciškai Bažnyčios liturgijoje paskutinis metų sekmadienis yra skiriamas Šventajai Šeimai – Jėzui, Marijai ir Juozapui. Šventosios Šeimos liturginė šventė mums kalba  apie mylintį rūpestį, kurį mūsų šeimos turi perimti iš Jėzaus žemiškųjų tėvų. Todėl labai gražia sąšauka su šia iškilme tapo ir labai asmeninė vienos šeimos šventė – Elvyros ir Juozo Labanauskų iš Smilgių kaimo auksinis vestuvių  jubiliejus. Kartu penkiasdešimt metų santuokoje ir santarvėje gyvenančius Juozą ir Elvyrą sveikino klebonas, artimieji, savo aplodismentus dovanojo visi susirinkę šventų mišių.

 

             Dar viena graži šio sekmadienio tradicija – Paskutinis metų pamokslas, sakomas iš sakyklos. Pamatyti kunigą sakykloje šiais laikais – retenybė. Ši, dar biblinius laikus siekianti, tradicija dabar jau sunykusi. Tad kunigo Arvydo Padėkos sekmadienio pamokslas iš sakyklos – didelės pagarbos ženklas savo parapijai.

 

               Džiugu, kad mūsų bažnyčią savo sielai renkasi  ir aplinkinių parapijų tikintieji, malonu  joje matyti garbius marijampoliečius.

 

              Palinkėkime vieni kitiems ramybės ir būkime bendrystėje kitais, 2019-taisiais metais!


Grįžti atgal »
Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,