Choras

SASNAVOS BAŽNYČIOS CHORAS:

ISTORIJA IR DABARTIS

 

       „1903 metų Kalėdų pirmosios rytą Rarotose, vos pradėjus reikštis aušrai ir bažnyčioje žibant sietynams, o altoriuje daugybei žvakių, nuo vargonų pasigirdo negirdėta melodija „Tyliąją naktį…“. Bažnyčioje visi lig vieno žmonės, pamiršę kalbamas maldas, atsigrįžo vargonų kryptimi ir žiopsote žiopsojo į ant viškų silpnai šviečiantį žiburėlį bei nuostabiai sklindančią melodiją. Tokia buvo staigmena!“ – taip rašė Jonas Reitelaitis „Sasnavos bruožuose“. Tai buvo pirmojo giesmininkų choro, kurio iki tol niekada Sasnavoje nebuvo, prisistatymas. Chorą kartu su vargonininku J. Kavaliausku suorganizavo aktyvus dvasininkas, reiškęsis katalikiška švietėjiška ir kultūrine veikla, vikaras V. Draugelis.

       Tad šią datą galime laikyti Sasnavos bažnytinio choro pradžia.  Tarpukario metu bažnyčios choras buvo stiprus ir gausus. Giedojo keturiais balsais. Mišias giedodavo  dažniausiai lotyniškai. Buvo giedamos taip vadinamos  Liudviko mišios, Naujalio Eucharistinės kongreso mišios, Missa tercija ir kai kurios lietuviškos mišios.

       Giedojimas yra vienas gražiausių liturginių apeigų elementų. Kai jis tinkamai derinamas su vargonų skambėjimu, suteikia nuostabaus žavesio ir gali nukreipti mintis į aukštesnius dalykus. Bažnytinė muzika nėra menas pats sau – ji daro maldą nuoširdesnę, išreiškia Dievo vienybę su tikinčiaisiais, apeigoms suteikia iškilmingumo.

        Prieškarinėje Lietuvoje ilgametės choristės buvo seserys Ona ir Marijona Montvilaitės. Ona chore išgiedojo apie 20 metų, Marijona – dar ilgiau. Marijona , jau įkopusi į dešimtą dešimtį, vis dar prisimena senuosius choristus: Mariją Lukošaitytę, Oną Gustaitytę, Oną Raibikytę, Mariją ir Magdeleną Krapukaitytes, Vincą Jasikaitį, Joną Anskaitį, Vladą Mozūraitį, Vincą Dūdonį, Kazį Selioką, Joną ir Vladą Senkus, Joną Ambrasą, Oną Kunigonytę ir kt.  Choristų būdavo apie 20, o per šventes – apie 30.

      Visada buvo stengiamasi, kad bažnytinė muzika būtų be priekaištų, buvo atsakingai sudaromas liturginių giesmių repertuaras, vykdavo repeticijos. Ilgokai Sasnavos bažnyčia neturėjo gerų vargonų. Geresniais pasirūpino klebonas Albinas Deltuva. Vargonus padėjo įrengti  šviesios atminties kunigas parapijietis Konstantinas Ambrasas. Atkūrus Nepriklausomybę, Sasnavai elektrinius vargonus padovanojo olandai.

      Pradėjus Sasnavoje  klebonauti kunigui Arvydui Liepai, 1999 metais choristus ir visus parapijiečius nudžugino dovana iš Vokietijos – elektriniai vargonai, kuriuos atsiuntė gerb. Herbertas Michaelis Vensleris (Herbert Michael Wenzler).

    Sovietmečiu ir Nepriklausomybės atgavimo laikotarpiu bažnyčios chore giedojo Michalina Kučinskienė, Anelė Šuliauskienė, Justinas Storpirštis, Izabelė ir Vladas Žukauskai, Stasys Storpirštis, Izabelė Seliokienė, Ona Stanevičienė, Birutė Pasiukevičienė, Justina Lazaraitė, Kostas Palubinskas, Stasys Baltrušaitis, Petras Gvazdaitis, Magdelena Žalnierukynienė, Viktoras Aleknavičius, Žėglytė-Šmerauskienė, Ona Paškevičiūtė, Albinas Brizgys, Konstancija Brizgienė, Juozas Lelešius, Albina Bendorienė, Sofija Babušytė, Vladas Mozūraitis, Monika Bajoraitienė. Daugelis jų – jau šviesios atminties – ilgam išliks juos pažinojusių atmintyje.

     Sasnavos choristams vadovavo vargonininkai  Julius Kavaliauskas, Juozas Dovydaitis, Juozas Stravinskas, Kazys Kaminskas, Vladas Kazlauskas, Vitas Gurevičius, Alma Sakalauskienė, Egidijus Bavikinas ( dabar Kauno muzikinio teatro solistas).

      Daug Sasnavos  bažnyčioje pasikeitė vargonininkų ir choristų, bet choras bažnyčioje visada giedojo ir gieda iki šiol. Dabar jam vadovauja muzikos pedagogė, vargonininkė Audronė Pečkienė. Bažnyčioje gieda du chorai: suaugusiųjų ir jaunimo. Kadangi mūsų bažnyčioje nėra atskirų mišių vaikams ir jaunimui, tai abu chorai per mišias gieda kartu, išskyrus atlaidus, kai jaunimas gieda rytinėse, o suaugusieji –  sumos mišiose. Prie vyresnės kartos choristų prisijungė ir vokalinio ansamblio nariai: Sonata Dambauskienė, Marija Grybienė, Rūta Venckevičienė, Stasys Daugėla, Remigijus Vrubliauskas.

     Dabartiniai mūsų chorai turi ir gražią tradiciją: kartu pamini šv. Cecilijos – muzikantų, vargonininkų ir dainininkų globėjos – dieną.

 

Parapijos suaugusiųjų choras:

DSC02357DSC02359

 

Parapijos jaunimo choras:

aunimo choras

Visos teisės saugomos: Sasnavosparapija.lt
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,